Senaste nytt‎ > ‎

Planarbete i vårt område

skickad 8 apr. 2017 10:51 av Hakan Soderstrom
Området runt Sunneplan kommer att förändras. Det har varit klart en länge tid. Nu har planarbetet gått vidare från "Startskede" till "Planskede". Ett samrådsmöte hölls i Farsta bibliotek den 5 april. Samrådsperioden pågår till den 20 april 2017. Utom på webben ska information finnas tillgänglig på Farsta bibliotek.

Här följer några relevanta länkar. (Detta är externa länkar som vi inte kommer att underhålla. Om de slutar fungera, sök på Stockholms stad. Diarienumret är 2015-13183.)

"Plankarta del 1" visar området som närmast berör vår förening.
En utförlig beskrivning av planen finns i "Planbeskrivning".

Förslaget i kort sammanfattning: Förskolorna på bortre sidan av Sunneplan (sett från vår tomt) kommer att rivas och ersättas med två nya tvåvåningshus med vardera 8 avdelningar. Byggnaden längs med Sunneplan med pizzeria etc rivs. På ömse sidor om Sunneplan byggs i stället två bostadslängor med fyra våningar ungefär vinkelrätt mot Kristinehamnsgatan. Den ena ska ha kommersiella lokaler i nedre plan. I stället för vinkeln som nu finns med "4 Ess" second hand respektive räksalladstillverkning (?) byggs ett punkthus med sju våningar. Sammanlagt ska detta ge 85 nya bostäder runt Sunneplan.

Korsningen Kristinehamnsgatan-Sunneplan föreslås höjas i nivå med gångbarnorna. Avsikten är att "hastighetssäkra övergångsställen". Vi som bor här vet att många bilar på Kristinehamnsgatan har svårt att hålla sig ens under 50 km/t trots att hastigheten är begränsad till 30 km/t. 

Man kan notera att vår förening inte ingår i beskrivningen "Stadsbild" i planbekrivningen (s 10).

Planbeskrivningen noterar att "stadsbilden vid Sunneplan förändras till följd av planförslaget" och att det "innebär en omgestaltning av Sunneplan" (s 28). På s 30-31 finns en solstudie som visar skuggor av de nya byggnaderna morgon och kväll 20 mars resp 20 juni.

Det finns en del 2 av planen som gäller kvarteret Dalarö längre bort på Kristinehamnsgatan.

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft (s 40).
Comments