Senaste nytt

Årsstämma 16 januari 2019

skickad 7 jan. 2019 22:58 av Hakan Soderstrom

Boka onsdagen den 16 januari för föreningens årsstämma! Vi ses i Centrumkyrkans café kl 18.

En stor del av programmet är de årsmötesförhandlingar som är bestämda i våra stadgar: att gå igenom vad som har hänt under det gångna året, speciellt inom ekonomin, och att välja styrelse för det kommande året. Vi har också en stadgeändring att ta upp. Se utdelad information.

Det är också ett tillfälle för dig att träffa grannar i föreningen och att ställa frågor till styrelsen. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Gårdsträff lördag 2018-10-27

skickad 29 sep. 2018 02:27 av Hakan Soderstrom

Boka den 27 oktober för höstens gårdsträff 2018! Vi börjar kl 10 med aktuell information om föreningen. Ta tillfället att träffa grannar, ta upp förslag och prata med styrelsen!

Som vanligt kan du bidra praktiskt, allt efter förmåga, med att snygga till våra gemensamma utrymmen och gården. Det blir såklart grillkorv och fika. Alternativ finns för dem som undviker kött, gluten, laktos. Välkommen!

Det kommer -- också som vanligt -- att finnas en container för grovsopor. Den tar dock inte farligt avfall. Exempel på farligt avfall är lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror, tryckimpregnerat virke. Sådant måste du själv ta till återvinningscentral.

Ändring av huvudsäkringar

skickad 29 sep. 2018 02:21 av Hakan Soderstrom

Huvudsäkringarna för alla lägenheter byts ut tisdagen 2018-10-02. Alla råkar ut för ett strömavbrott på ca 5 minuter någon gång under tiden 9-13. Inget tillträde till lägenheterna behövs.

Anledningen till att vi säkrar upp är att föreningen har haft återkommande problem med att huvudsäkringar löser ut. Det har vållat besvär och kostat pengar. Men: din elräkning blir dyrare. Det rör sig om ca 70:- per månad och lägenhet. Vi säkrar upp från 16A till 20A per lägenhet.

Föreningens synpunkter på detaljplan för Sunneplan med omgivning

skickad 28 okt. 2017 06:09 av Hakan Soderstrom

Vi har tidigare skrivit om den detaljplan som är på gång för vårt närmaste grannskap. Styrelsen har lämnat skriftliga synpunkter till Stadsbyggnadskontoret 2017-10-17. Här följer texten med undantag för kontaktuppgifterna.

Synpunkter gällande diarienummer S DP-2015-13183

Avser byggnad om 7 våningar som avses byggas vid Sunneplan, intill Kristinehamnsgatan i Farsta.

Riksbyggen Brf Ågesta Broväg
Vår fastighet omfattar adresserna Ågesta Broväg 32-36, 40-44 och Larsbodavägen 110-108. 
Ligger i mycket nära anslutning till Sunneplan och Kristinehamnsgatan. Precis nedanför slänten från Kristinehamnsgatan sett. Finns en nivåskillnad som motsvarar flera våningar.

Vår förening omfattar 95 lägenheter. Har ca 150-180 boende i varierande åldrar och från världens alla hörn.

Välkomnar förnyelse
Föreningen välkomnar en upprustning av området intill Sunneplan. Vi ser positivt på ny inflyttning och tänkt näringsverksamhet i vårt närområde.
Det planerade nybygget av en 7 våningar hög byggnad ingår som en huskropp bland flera andra nya. Intilliggande nya huskroppar ska enligt er presentation få en höjd om 4 våningar. Betyder att de byggnaderna får en höjd som är ungefär som äldre befintlig bebyggelse utmed Kristinehamnsgatan.

Styrelsen för Brf Ågesta Broväg konstaterar att ert underlag är bristfälligt och uppfattar det som slarvigt genomförd.
  • Vårt kvarter finns inte med i texten "Stadsbild" på sidan 10.  
  • Vi betvivlar korrektheten i solstudien på sidorna 30-31 med avseende på Ågesta Broväg 44, 42 och 40. 
    Studien tolkar vi som, att staden tror, att husen ligger på en enda plan yta. Alltså utan nivåskillnader. Det är helt enkelt inte möjligt att skuggan från punkthuset bara nätt och jämnt kommer fram till vårt hus. Finns en nivåskillnad motsvarande flera våningar som inte tycks ha beaktats. Våra fasader kommer att ligga i skugga. Under sommaren har vi kunnat iaktta detta med blotta ögat. Studien är med andra ord allvarligt felgjord.
  • Vi finner att de nya husen inte infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan. Huset med sina 7 våningar kommer att upplevas som ett betydligt högre hus än nämnda 7 våningar. Ågesta Broväg 44-40 ligger nedanför i backen. Nivåskillnaden motsvarar flera våningar. Får allvarliga konsekvenser för vårt intilliggande kvarter. Konsekvenser av byggnadens höjd är inte korrekt utredd och redovisad. 
  • Brf Riksbyggen Ågesta Broväg ger Stockholms stad underkänt för det bristfälliga underlag som presenterats. Rekommenderar att punkthuset istället ges en maximal höjd om 3-4 våningar inkl. tak. Stämmer då bättre in i stadsbilden och ger en bättre älskvärd helhetsverkan.
  • Konsekvens av stadens slarviga beslutsunderlag kan, om beslut tas, påverka många människors boendemiljö. Boendevärdet för många boende, i vårt kvarter, minskar drastiskt och kan inte beskrivas som vidare älskvärt och smart. 
  • Det brev som ska ha sänts enligt ”Sändlista” om granskningen har inte skickats till vare sig föreningen eller till flertal boende i föreningen. Några enstaka har fått brevet. Föreningen har påtalat detta för Maria Ibohm hos er. 
Föreningen välkomnar upprustningen intill Sunneplan. Staden behöver dock beakta våra synpunkter och ändra planerna.

Kortkurs om bredband

skickad 30 sep. 2017 06:51 av Hakan Soderstrom

 Eftersom bredband ingår i avgiften från 2017-12-01 finns nu en snabbkurs om datanätverk här på webbplatsen.

Container vid gårdsträffen

skickad 28 sep. 2017 09:24 av Hakan Soderstrom

Under gårdsträffen 2017-10-28 kommer det att finnas en container för grovsopor. Den brukar fyllas snabbt! Om den inte blir fylld är den öppen även på söndagen. Passa på detta tillfälle!
Containern tar inte farligt avfall, exempelvis lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror, tryckimpregnerat virke. Sådant måste du själv ta till återvinningscentral.

Höstens gårdsträff 28 oktober

skickad 28 sep. 2017 09:21 av Hakan Soderstrom

Höstens gårdsträff blir lördagen den 28 oktober 2017. Vi börjar kl 10 med aktuell information om föreningen. Det blir också tillfälle till frågor och svar om det nya bredbandet.
Ta tillfället att träffa grannar, ta upp förslag och prata med styrelsen!
Som vanligt kan du även bidra praktiskt med att snygga upp i våra gemensamma utrymmen och på gården. Det blir såklart grillkorv och fika. Alternativ finns för dem som undviker kött, gluten, laktos.
Det brukar bli trevligt!

Vårens gårdsträff 22 april

skickad 8 apr. 2017 10:57 av Hakan Soderstrom

Ta tillfället att träffa grannar och styrelsen och att göra en insats för gemensamma utrymmen och vår tomt!

Vi ses kl 10 på stora gräsmattan. Då blir det information från styrelsen om vad som är på gång i föreningen.

Därefter arbetspass där du kan bidra efter förmåga. Det är ingen hets, men resultatet brukar bli ett imponerande lyft för vårt område.

Från ca kl 11 är grillkolen och fikat redo. Välkommen!

Planarbete i vårt område

skickad 8 apr. 2017 10:51 av Hakan Soderstrom

Området runt Sunneplan kommer att förändras. Det har varit klart en länge tid. Nu har planarbetet gått vidare från "Startskede" till "Planskede". Ett samrådsmöte hölls i Farsta bibliotek den 5 april. Samrådsperioden pågår till den 20 april 2017. Utom på webben ska information finnas tillgänglig på Farsta bibliotek.

Här följer några relevanta länkar. (Detta är externa länkar som vi inte kommer att underhålla. Om de slutar fungera, sök på Stockholms stad. Diarienumret är 2015-13183.)

"Plankarta del 1" visar området som närmast berör vår förening.
En utförlig beskrivning av planen finns i "Planbeskrivning".

Förslaget i kort sammanfattning: Förskolorna på bortre sidan av Sunneplan (sett från vår tomt) kommer att rivas och ersättas med två nya tvåvåningshus med vardera 8 avdelningar. Byggnaden längs med Sunneplan med pizzeria etc rivs. På ömse sidor om Sunneplan byggs i stället två bostadslängor med fyra våningar ungefär vinkelrätt mot Kristinehamnsgatan. Den ena ska ha kommersiella lokaler i nedre plan. I stället för vinkeln som nu finns med "4 Ess" second hand respektive räksalladstillverkning (?) byggs ett punkthus med sju våningar. Sammanlagt ska detta ge 85 nya bostäder runt Sunneplan.

Korsningen Kristinehamnsgatan-Sunneplan föreslås höjas i nivå med gångbarnorna. Avsikten är att "hastighetssäkra övergångsställen". Vi som bor här vet att många bilar på Kristinehamnsgatan har svårt att hålla sig ens under 50 km/t trots att hastigheten är begränsad till 30 km/t. 

Man kan notera att vår förening inte ingår i beskrivningen "Stadsbild" i planbekrivningen (s 10).

Planbeskrivningen noterar att "stadsbilden vid Sunneplan förändras till följd av planförslaget" och att det "innebär en omgestaltning av Sunneplan" (s 28). På s 30-31 finns en solstudie som visar skuggor av de nya byggnaderna morgon och kväll 20 mars resp 20 juni.

Det finns en del 2 av planen som gäller kvarteret Dalarö längre bort på Kristinehamnsgatan.

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft (s 40).

44:ans och 110:ans soprum felanmälda

skickad 2 dec. 2016 23:07 av Hakan Soderstrom   [ uppdaterad 2 dec. 2016 23:07 ]

Denna vecka har vi översvämning på bland annat pappersförpackningar i både 44:ans och 110:ans soprum. Vi vet inte varför de inte har blivit hämtade. De är felanmälda och vi hoppas det snart är ordnat.

Vi ber medlemmarna att inte lägga förpackningar i fel kärl.

1-10 of 24